מקצוע מידע על מקצוע : היבטים תמטיים וכרונולוגיים באדריכלות נוף בישראל - 207457 (Previous)

207457 - היבטים תמטיים וכרונולוגיים באדריכלות נוף בישראל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  204000 מבוא לאדריכלות נוף       מקצועות קדם
  204002 נוף וסביבה     או


סוגיות בעיצוב הנוף בישראל מראשית המאה העשרים בזיקה לנוף ולתרבות המקומיים ולהשפעות תרבותיות מבחוץ. הבחינה תעשה לאורך צירים תמטיים וצירים כרונולוגיים:לימוד נושאים הקשורים באדריכלות נוף שצמחה תחת השלטון הקולוניאלי הבריטי ועד התקופה הנוכחית. בין נושאי הלימוד: חיפוש אחר משמעות תרבותית מקומית של נוף ואדריכלות נוף, גלובליזציה, יחסי גומלין בין אדריכלות נוף ותחומים משיקים. לימוד מתוך חקרי מקרה, ראיונות וחקירה ארכיונית של מקורות היסטוריים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את התפתחות אדריכלות הנוף בישראל כתוצאה מתהליכים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים.
2. לבחון באופן בקורתי פרויקטים שונים.
3. להבין את מקומה של אדריכלות הנוף בישראל ביחס לתחומים משיקים.
4. לערוך מחקר היסטורי עצמאי מצומצם.


הערות
קורס חובה שנה ג המסלול לאדריכלות נוף
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
500 סגו 11:30-14:30 ב פרופ'ח ליסובסקי נורית הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 center for american places k. helphand dreaming gardens
2012 בבל נ.ליסובסקי נ.ליסובסקי תבנית נוף

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:55:31