מקצוע מידע על מקצוע : שיטות כמותיות בתכנון 1 - 207040

207040 - שיטות כמותיות בתכנון 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  207800 חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון       מקצועות קדם
  207802 מתמטיקה למתכננים     או
  207804 חשיבה כלכלית למתכננים     או


תאוריות ומודלים, חלוקתם לקבוצות ויישומם לתאור מערכות וחזוי. טכניקות חזוי: חזוי דמוגרפי, ניתוח הבסיס הכלכלי, מודל תשומה-תפוקה, מודלים של משיכה ופוטנציאל,שיטת הדלפי, מבוא לתכנות לינארי ושיטות אופטמיזציה ושימושים בתכנון.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:01:00