מקצוע מידע על מקצוע : תחיקת התכנון והבניה - 206963 (Current)

206963 - תחיקת התכנון והבניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  206966 תחיקת התכנון       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  205301 תחיקת התכנון       מקצועות זהים


הקורס בוחן את התכנון הסטטוטורי ככלי למדיניות והסדרה של המרחב. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנט לחוק התכנון והבניה, הבנת מערכת התכנון הארצית, סוגי תכניות, מרכיבי תכנית (תשריט, תקנון ונספחים), תקנות התכנון והבניה, תקני בטיחות אש ומילוט, בטיחות המשתמש, נגישות ובריאות ויישומם, חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנותיו וכל הנ"ל על שינוייהם - מאפייניהם ומעמדם, תהליכי דיון ואישור, גמישות בין תכנון לביצוע- הקלות ושימושים חורגים והקניית שיקול דעת. כמו כן, עוסק הקורס בייצוג ושילוב של שיקולי כלכלה, חברה, וסביבה בתהליכי תכנון, כולל יידוע הציבור, שיתוף הציבור וכלי ביצוע.

תוצאות למידה
בסים הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את העקרונות העומדים בבסיסו של החוק ויתמצא בחוק התכנון והבנייה ובשינויים החלים בו, תוך פיתוח מיומנות ראשונית בשפת החוק והתכניות, התשריטים, ההוראות, הנספחים וכלי המדיניות ומודעות למאגרי מידע קיימים והגישה אליהם.
2. לפתח רגישות למורכבות האינטרסים הפרטיים והציבוריים בתכנון ודרכי ייצוגם ושילובם, תוך הבנה בקורתית של הערכים והנהלים המנחים את ההסדרה הציבורית של המרחב.
3. יתנסה בניתוח תהליך תכנוני מבחינת אינטרסים נוגדים מעורבים ותהליך הסדרתם.


הערות
קורס חובה לשנה ד' המסלול לאדריכלות
נוף, ולשנה ב' מקצועי המסלול לארכ'.
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 02.02.2022 א
  ה 10.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ה עו"ד שמחה-אליקים טליה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 צפרירים#נבו שרית דנה שרית דנה building codes, standards and specifications of israel - building and dweling

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:02:05