מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 4 - 206916 (Previous)

206916 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 4
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי מורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: המוזיאון כאתר. סמסטר ב' תש"ף: חכמות-רחוב, פעולה עירונית


הערות
קורס מתודולוגי ותיאורטי בהיסטוריה
ותיאוריה
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים משנה ד' ולסטודנטים
מתארים מתקדמים
הקורס יתקיים במהלך אפריל, מאי ויוני
פירוט מלא ניתן למצוא בסילבוס של
הקורס לא יתקיים בסמסטר אביב


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב פרופ'ח נצן-שיפטן אלונה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:30:49