מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 4 - 206015 (Previous)

206015 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בהיסטוריה ותיאוריה.


הערות
החקירה האדריכלית
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 08:30-11:30 ה ד"ר יזהר דיקלה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:34:18