מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות דיגיטלית 1 - 206006 (Previous)

206006 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות דיגיטלית 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ט: ייצור רובוטי בארכיטקטורה.


הערות
ייצור מרחבים וירטואליים-ממשיים
קורס בחירה המסלול לארכיטקטורה
הגשה פרונטלית 28.7.2021
לסטודנטים בתואר הראשון הקורס
מיועד לסטודנטים בסטודיו של אהרון
שפרכר בלבד


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-18:30 ב מר מן איתן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:29:24