מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב לדיגום ותצוגה - 205921

205921 - מבוא למחשב לדיגום ותצוגה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205812 גיאומטריה תאורית       מקצועות קדם
 
  205920 מבוא למחשב לדיגום ולתצוגה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205922 התבוננות, דיגום ויצוג 1      
  205923 התבוננות, דיגום ויצוג 2      


מבוא: לוגיקה של מחשב. שימושי מחשב בארכיטקטורה. מושגים יסודיים. מערכת הפעלה. עריכת קבצים. מבנה קבצים היררכי. תצוגה במרחב. הטלה מקבילית ופרספקטיבית. דיגום גופים מישורניים ועקומים. ישויות בסיסיות ויצירת ישויות מורכבות ע"י פעולות בולאניות. טרנספורמציות סימטריה. צל עצמי וצל הדדי. הגדרת מקור אור. שיטות להצגת צבע. תצוגה במישור. תכניות, חזיתות וחתכים. שבלונות. אוביקטים או מפת תווים ותבניות לשמירתם. גליונות ממוחשבים, פעולות על בסיסי נתונים והצגה גרפית של נתונים כמותיים. הדגש יושם על עקרונות ועל הקנית מיומנות בשימוש במחשב.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:10:53