מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל 8 - 205660

205660 - תכנון כולל 8
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205659 תכנון כולל 7       מקצועות קדם
 
  205650 תכנון כולל 8       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  208202 תכנון כולל מורחב ב'       מקצועות זהים


המשך תכנון הבעיה שטופלה במקצוע "תכנון כולל 7": פיתוח וגיבוש הפתרון הנבחר והפירוט שלו. מטרת המקצוע: יישום הידע המקצועי אשר נרכש במהלך שנות הלימוד והמתיחס בין השאר לתחומים הבאים: בחירת מערכת קונסטרוקטיבית לבניין, קביעת חומרי בנייה ופרטי בנייה מתאימים, שילוב ותיאום תת-מערכות טכניות, התייחסות לתהליך ביצוע הבנייה. הגשת המקצוע תכלול את הצגת הפתרון, ובנוסף - פיתוח קטע נבחר בקנ"מ 1:50 ותכנון מערכות מבניות ופרטי בנייה. במהלך העבודה על הסטודנט להיעזר ביועצים לתכנון מערכות הבנין. התכנון יבוצע בעבודה אינדיבידואלית. ציון על סמך מעקב במשך הסמסטר והגשת פרויקט.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:16:25