מקצוע מידע על מקצוע : גנטיקה כללית - 134020 (Current)

134020 - גנטיקה כללית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם
  134127 נושאים בביולוגיה     או
 
  134144 מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח       מקצועות צמודים
 
  274165 גנטיקה כללית לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274223 תורשת האדם      
 
  274010 מבוא לגנטיקה לרפ"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


בסמסטר א' הקורס מיועד להנ.ביוטכנולוגיה ומזון והשאר על בסיס פנוי. בסמסטר ב' הקורס מיועד לביולוגיה ומסלוליה והוראת המדעים בלבד. נושאי הקורס: חוקי התורשה המנדליים והלא מנדליים, מהות הגן, ניתוח שושלות, התיאוריה הכרומוזומלית של ההורשה, קביעת מין, תאחיזה, שחלוף ושיטות למיפוי גנים באדם ובאורגניזמים שונים, מוטציות ושינויים במבנה הכרומוזומים ובמספרם, אינטראקציה בין גנים. הערה: הקורס פתוח לסטודנטים מפקולטות אחרות. ידרשו מקצועות קדם מקבילים בתאום עם מורה הקורס.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 12:30-15:30 ה פרופ'ח לם אילת הרצאה 10 11
309 אולמן 14:30-15:30 ג גב' בשארה לילא תרגול 11
 
233 אמדו 12:30-15:30 ה פרופ'ח לם אילת הרצאה 10 12
104 אולמן 12:30-13:30 א גב' עמיכאן ירדן תרגול 12
 
233 אמדו 12:30-15:30 ה פרופ'ח לם אילת הרצאה 10 13
103 אולמן 13:30-14:30 ג גב' דהאמשה האיא תרגול 13
 
233 אמדו 12:30-15:30 ה פרופ'ח לם אילת הרצאה 10 14
702 אולמן 10:30-11:30 ה גב' בן-עוז בלה תרגול 14
 
233 אמדו 12:30-15:30 ה פרופ'ח לם אילת הרצאה 10 15
101 אולמן 10:30-11:30 א גב' בן-עוז בלה תרגול 15
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:15:33