מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרודינמיקה - 118120

118120 - אלקטרודינמיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית   (   מקצועות קדם
) 114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה ו -    
  044140 שדות אלקטרומגנטיים   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  117014 אלקטרודינמיקה       מקצועות זהים


גלבו (מדריך גל) ומהוד, מבוא לתורת הקרינה, תורת היחסות הפרטית, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בואקום, פוטנציאלי לינרד-ויכרט, קרינה ע"י מטענים נעים, פיזור, בליעה ודיספרסיה של קרינה, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בתווך חומרי וחוקי שימור, תנועת חלקיקים בשדה אלקטרומגנטי, ניסוח המילטוני של משוואות מקסוול.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:19:08