מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה - 114246 (Current)

114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
12     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114076 פיסיקה 2פ'   (   מקצועות קדם
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
  114075 פיסיקה 2ממ   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  044140 שדות אלקטרומגנטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114245 תורה אלקטרומגנטית      
  118120 אלקטרודינמיקה      


פתרון בעיות תנאי שפה באמצעות פונקצית גרין ובאמצעות פונקציות עצמיות. פיתוח למולטיפולים. אלקטרוסטטיקה בחומר, מגנטוסטטיקה, מומנט מגנטי, מגנטוסטטיקה בחומר, השראות, משוואות מקסוול, פוטנציאלים סקלריים ווקטוריים, אנליזה טנזורית, משוואות מקסוול בכתיב יחסותי, טנזור תנע אנרגיה וחוקי שימור, פונקצית גרין למשוואת הגלים, קרינה א"מ, פוטנציאל לינרד-ווכרט, קרוב דיפול, תגובה קרינתית, הפעולה של השדה הא"מ.


הערות
מתרגל אחראי:מור רוזנר.
בודק תרגילים:אופק הובר.
חדר נוסף אולמן .604
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
302
303
304
305
306
309
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 11.07.2022 א
      ד 21.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
603 אולמן 12:30-14:30 א פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 10 11
603 אולמן 10:30-12:30 ג
301 אולמן 16:30-18:30 א גב רוזנר מור תרגול 11
 
603 אולמן 12:30-14:30 א פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 10 12
603 אולמן 10:30-12:30 ג
301 אולמן 15:30-17:30 ג גב קפון שי תרגול 12
 
603 אולמן 12:30-14:30 א פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 10 13
603 אולמן 10:30-12:30 ג
301 אולמן 12:30-14:30 ה מר שיוביץ עידו תרגול 13
 
        פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:56:46