מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה - 114246

114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
12     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114076 פיסיקה 2פ'   (   מקצועות קדם
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
  114075 פיסיקה 2ממ   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  044140 שדות אלקטרומגנטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114245 תורה אלקטרומגנטית      
  118120 אלקטרודינמיקה      


פתרון בעיות תנאי שפה באמצעות פונקצית גרין ובאמצעות פונקציות עצמיות. פיתוח למולטיפולים. אלקטרוסטטיקה בחומר, מגנטוסטטיקה, מומנט מגנטי, מגנטוסטטיקה בחומר, השראות, משוואות מקסוול, פוטנציאלים סקלריים ווקטוריים, אנליזה טנזורית, משוואות מקסוול בכתיב יחסותי, טנזור תנע אנרגיה וחוקי שימור, פונקצית גרין למשוואת הגלים, קרינה א"מ, פוטנציאל לינרד-ווכרט, קרוב דיפול, תגובה קרינתית, הפעולה של השדה הא"מ.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 19:08:31