מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2פ" - 114076 (Current)

114076 - פיסיקה 2פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114078 פיסיקה 2ל      


אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל rlc, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי:רועי רחין.
בודק תרגילים:אבו טועמה סלמא.
אחראי סדנא:רועי רחין.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 22.07.2020 א
  ו 23.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ד
502 פיסיקה 08:30-10:30 ג מר בלאו ניצן תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ג מר לומזוב דניאל תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ד
704 אולמן 14:30-16:30 ג מר לומזוב דניאל תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 14
233 אמדו 08:30-10:30 ד
704 אולמן 12:30-14:30 א מר רחין רועי תרגול 14
 
        פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:50:51