מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה סטטיסטית ותרמית - 114036

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות קדם
 
  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות צמודים
  115203 פיסיקה קוונטית 1      
 
  044124 אלקטרוניקה פיסיקלית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית      
 
  085925 מבוא לפיסיקה של הגזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


העקרונות של מכניקה סטטיסטית. משתנים אקראיים. צברים (מיקרוקנוני, קנוני וגרנד קנוני). חוקי התרמודינמיקה. מכניקה סטטיסטית קלאסית (גז אידאלי). מכניקה סטטיסטית קוונטית (גזים אידיאלים של פרמיונים ובוזונים, קרינת גוף שחור, עיבוי בוזה-איינשטיין). תורת השדה הממוצע ומעברי פזה. הפוטנציאלים התרמודינמיים והשימוש בהם (כולל יחסי מקסוול ופונקציות תגובה). משואות מצב, מעברי פזה, דיאגרמות פזה ושיווי משקל בין פזות. מחזורים תרמודינמיים (מחזור קרנו, נצילות).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:53:46