מקצוע מידע על מקצוע : השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב" - 113014

113014 - השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
0.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם


ניתן במכינה הקדם אקדמית.
אלקטרוסטטיקה: חוק קולון, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבולת, מטענים מושרים, חבור קבלים, אנרגיה של גוף טעון.
אלקטרודינמיקה: זרם חשמלי, התנגדות, חוק אום, מקור מתח, כוח אלקטרומניע, התנגדות פנימית, מתח הדקים, חבור נגדים, חבור מקורות מתח, חוקי קירכהוף, פוטנציומטר, גשר ויטסטון, הספק חשמלי וחוק ג'אול.
מגנטיות: שדה מגנטי, כוח לורנץ, תנועת מטען בשדה מגנטי קבוע. כוח מגנטי על מוליך נושא זרם, מומנט מגנטי, שדה מגנטי של זרם חשמלי, כוחות בין מוליכים נושאי זרם.
השראה אלקטרומגנטית: כוח אלקטרומניע מושרה.
תורת האור הגיאומטרית: התפשטות האור, צללים, מהירות האור, החזרה ושבירה במשטחים מישוריים, חוקי סנל, החזרה גמורה, נפיצה, החזרה ושבירה במשטחים כדוריים, מראות ועדשות דקות, מרחקי מקור, מוקד ותמונה, הגדלה, מכשירים אופטיים פשוטים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 17:59:57