מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים קומבינטוריים - 104291

104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם
 
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  094226 מבוא לאלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


אלגוריתמים לבעיות מיון, מזוג ובחירה במודל עץ ההשוואות. עצים פורשים מינימליים והאלגוריתם החמדן. קדוד חסר רעש ואלגוריתם הופמן. אלגוריתמי חפוש בגרפים. תכנון דינמי ומציאת מרחקים מינימליים בגרף ממושקל. זרימה ברשתות: משפט הזרימה המקסימלית והחתך המינימלי ואלגוריתמי זרימה יעילים. שמושים למשפטי זיווג בגרפים. אלגוריתמים אריתמטיים ושימושים להצפנה ציבורית. מבוא לסיבוכיות חישובים: המחלקות p ו- np. רדוקציה פולינומיאלית, המחלקה npc ומשפט cook.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:45:56