מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים קומבינטוריים - 104287

104287 - אלגוריתמים קומבינטוריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם
 
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234247 אלגוריתמים 1      


מושגים בסיסיים בסיבוכיות: פולינומיאליות, co-np, np. דוגמאות: מיון, קשירות, מסלול קצר בין שתי נקודות. עצי חיפוש: "קודם רוחב", "קודם עומק". זרימות, הקשר למשפטי מנגר והול. np - שלמות (המושג, עם דוגמאות).


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:51:55