מקצוע מידע על מקצוע : קומבינטוריקה - 104286 (Current)

104286 - קומבינטוריקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      


מנייה בסיסית: המקדמים הבינומיים והמולטנומיים ושימושיהם. עקרון ההכלה וההדחה. נוסחאות נסיגה ופונקציות יוצרות. מבוא לתורת הגרפים: עצים ויערות, נוסחת cayly, גרפים אוילריאנים, זיווגים בגרפים: משפטי hall ו- konig. זיווגים יציבים ומשפט gale-shapley. עקרון שובך היונים ומשפט ramsey. משפט turan. גרפים מישוריים: נוסחת אוילר ומבחר משימושיה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 04.02.2022 א
  ו 04.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 14:30-16:30 ד פרופ' משולם רועי הרצאה 10 11
719 אמדו 16:30-17:30 ד מר ברמן סתיו תרגול 11
 
        פרופ' משולם רועי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:12:56