מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחוגים ושדות - 104279 (Current)

104279 - מבוא לחוגים ושדות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104158 מבוא לחבורות       מקצועות קדם
  104172 מבוא לחבורות     או
 
  104134 אלגברה מודרנית ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף


חוגים. מחלקי אפס. תחום שלמות. אידיאלים. אידיאלים ראשיים ומקסימליים. חוג מנה. משפטי ההומומורפיזם. חוג פולינומים מעל שדה. פריקות ושורשים של פולינום. תחומים ראשיים. שדות. שדות ראשוניים. הרחבות אלגבריות וסופיות של שדות. שדות סופיים.


הערות
מתרגל אחראי: סתיו ברמן
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
503
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 03.08.2022 א
      ו 21.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 08:30-10:30 ב פרופ' ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 10 11
309 אולמן 14:30-15:30 א מר ברמן סתיו תרגול 11
 
        פרופ' ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ' ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:30:37