מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות מכילים


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' גלית מזרחי.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 15.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
309 אולמן 14:30-16:30 ג
430 דייויס 16:30-18:30 ב ד"ר מלק עליזה תרגול 11
  אולמן 16:30-17:30 ד
 
309 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
309 אולמן 14:30-16:30 ג
303 חומרים 09:30-10:30 ב מר רוזנברג שי תרגול 12
303 חומרים 10:30-12:30 ד
 
309 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
309 אולמן 14:30-16:30 ג
703 אולמן 09:30-10:30 ד גב מזרחי גלית תרגול 13
304 אולמן 10:30-12:30 ה
 
309 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
309 אולמן 14:30-16:30 ג
301 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 14
301 אולמן 11:30-12:30 ה
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:36:52