מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דפרנציאליות רגילות ת" - 104135 (Current)

104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מבוא, דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק, משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות ליניאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. מערכות של משוואות, מערכות אי-הומוגניות. יסודות התיאוריה האיכותית: מושג היציבות, מישור הפאזות. פתרון בעזרת טורי חזקות.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 28.01.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג   הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ה   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 john wiley and sons inc. w.e.boyce and r.c. diprima elementary differential equations and boundary value problems

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 19:00:01