מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה מודרנית ח" - 104134 (Current)

104134 - אלגברה מודרנית ח'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1מ'       מקצועות קדם
  104166 אלגברה אמ'     או
  104066 אלגברה א'     או
 
  104158 מבוא לחבורות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104172 מבוא לחבורות      
  104279 מבוא לחוגים ושדות      


המספרים השלמים ותכונותיהם. יחסי שקילות. מבוא לתורת החבורות. תתי חבורות: משפט לגרנז' ושימושיו. תת חבורות נורמליות וחבורות מנה. משפט ההומומורפיזם ושימושיו. מבוא לתורת החוגים. חוג השאריות מודולו n ושימושיו להצפנה ציבורית. אידאלים, חוגי מנה וההומומורפיזם של חוגים. חוג הפולינומים במשתנה יחיד מעל שדה ושמושיו לבניית שדות הרחבה. שדות סופיים: קיום, בניות מפורשות והיבטים חישוביים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 22.02.2023 א
  ה 23.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ה ד"ר וולף עדי הרצאה 10 11
    16:30-17:30 א   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ה ד"ר וולף עדי הרצאה 10 12
    14:30-15:30 ג   תרגול 12
 
    08:30-10:30 ה ד"ר וולף עדי הרצאה 10 13
    09:30-10:30 ג   תרגול 13
 
    12:30-14:30 ג פרופ'ח נפטין דני הרצאה 20 21
    13:30-14:30 ב   תרגול 21
 
    12:30-14:30 ג פרופ'ח נפטין דני הרצאה 20 22
    09:30-10:30 ג   תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:59:44