מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131

104131 - משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיזיקה,ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
הרשומים לתר 32- ילמדו יחד עם הרשומים
לתר .12-
הרשומים לתר 13- ילמדו יחד עם הרשומים
לתר .22-
תר 21- בוטל עקב מיעוט משתתפים.
מתרגלת אחראית: גב' גלינה ליטבינוב.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
202
205
301
302
303
304
305
306
307
309
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 12.02.2020 א
501
502
503
504
505
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 19.08.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 10 11
204 אולמן 12:30-13:30 א מר בר און רועי תרגול 11
 
205 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 10 12
805 אולמן 15:30-16:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה תרגול 12
 
205 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 10 13
  אולמן 08:30-09:30 ה   תרגול 13
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר אבו-חאמד מוחמד הרצאה 20 21
    12:30-13:30 א   תרגול 21
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר אבו-חאמד מוחמד הרצאה 20 22
102 אולמן 08:30-09:30 ה גב ליטבינוב גלינה תרגול 22
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר אבו-חאמד מוחמד הרצאה 20 23
803 אולמן 15:30-16:30 ב מר בר און רועי תרגול 23
 
504 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר קליס אולג הרצאה 30 31
301 אולמן 12:30-13:30 ב גב גרוזד מרינה תרגול 31
 
504 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר קליס אולג הרצאה 30 32
  אולמן 15:30-16:30 א   תרגול 32
 
504 אולמן 14:30-16:30 ד ד"ר קליס אולג הרצאה 30 33
201 אולמן 13:30-14:30 ב מר בר און רועי תרגול 33
 
        ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר קרוש-ברם מרינה הרצאה 77 77
          תרגול 77
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 80 86
        ד"ר דמיטריוק אלון
גב גרוזד מרינה
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 12:57:26