מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות ח" - 104131 (Current)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1מ'   (   מקצועות קדם
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'   ( או
) 104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104041 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104042 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104042 ,104041 ,104003 ,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיזיקה,ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
קבוצה 86 שייכת לבינלאומי
סטודנטים שאינם שייכים לבינלאומי,
אינם יכולים להגיע לתרגול הזה!
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 10 11
    12:30-13:30 א   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 10 12
    15:30-16:30 א   תרגול 12
 
    14:30-16:30 ד ד"ר אבו-חאמד מוחמד הרצאה 20 21
    08:30-09:30 ה   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ד ד"ר אבו-חאמד מוחמד הרצאה 20 22
    15:30-16:30 ב   תרגול 22
 
    14:30-16:30 ד ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 31
    12:30-13:30 ב   תרגול 31
 
    14:30-16:30 ד ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 32
    13:30-14:30 ב   תרגול 32
 
    13:30-15:30 א ד"ר אלעד דורון הרצאה 80 86
    17:30-18:30 ד ד"ר אלעד דורון
מר גולדברג דניאל
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:50:50