מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131 (Current)

104131 - משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104017,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104009 ,104006 ,104167 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיסיקה ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
מתרגלת אחראית: גב' גלינה ליטבינוב.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 24.07.2020 א
  ו 16.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 11
705 אולמן 10:30-11:30 ה ד"ר קרוש-ברם מרינה תרגול 11
 
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 12
701 אולמן 10:30-11:30 ה גב גרוזד מרינה תרגול 12
 
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 13
303 אולמן 14:30-15:30 ד גב גרוזד מרינה תרגול 13
 
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 14
304 אולמן 14:30-15:30 ד מר אברהם גרשון תרגול 14
 
205 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
701 אולמן 08:30-09:30 ד גב אבירם אפרת תרגול 21
 
205 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
704 אולמן 12:30-13:30 ה גב ליטבינוב גלינה תרגול 22
 
205 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
204 אולמן 11:30-12:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 23
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 31
306 אולמן 14:30-15:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 31
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 32
701 אולמן 09:30-10:30 ד גב אבירם אפרת תרגול 32
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 33
701 אולמן 12:30-13:30 ה גב גרוזד מרינה תרגול 33
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 12:01:24