מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131 (Current)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיסיקה ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
מתרגלת אחראית: גב' גלינה ליטבינוב.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 25.07.2021 א
  ב 18.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 11
703 אולמן 10:30-11:30 ה מר בר און רועי תרגול 11
 
1 סגו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 12
708 אולמן 10:30-11:30 ה גב אבירם אפרת תרגול 12
 
1 סגו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 13
703 אולמן 14:30-15:30 ד מר בר און רועי תרגול 13
 
1 סגו 10:30-12:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 10 14
502 אולמן 14:30-15:30 ד מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
604 אולמן 08:30-09:30 ד גב אבירם אפרת תרגול 21
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
503 אולמן 12:30-13:30 ה ד"ר קרוש-ברם מרינה תרגול 22
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
504 אולמן 11:30-12:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 23
 
231 אמדו 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 31
507 אולמן 14:30-15:30 א מר אברהם גרשון תרגול 31
 
231 אמדו 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 32
107 שרמן הור 09:30-10:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 32
 
231 אמדו 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 33
504 אולמן 12:30-13:30 ה גב גרוזד מרינה תרגול 33
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 18/04/2021 בשעה 09:20:20