מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131 (Current)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'   ( או
) 104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיזיקה,ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
קבוצה 86 שייכת לבינלאומי
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 14.02.2022 א
  ו 11.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג   הרצאה 10 11
603 אולמן 12:30-13:30 א   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ג   הרצאה 10 12
603 אולמן 15:30-16:30 א   תרגול 12
 
    14:30-16:30 ד   הרצאה 20 21
    08:30-09:30 ה   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ד   הרצאה 20 22
    15:30-16:30 ב   תרגול 22
 
    14:30-16:30 ד   הרצאה 30 31
    12:30-13:30 ב   תרגול 31
 
    14:30-16:30 ד   הרצאה 30 32
    13:30-14:30 ב   תרגול 32
 
    14:30-16:30 א ד"ר אלעד דורון הרצאה 80 86
    17:30-18:30 ד   תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 18:48:28