מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104066 (Current)

104066 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104166 אלגברה אמ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104167 אלגברה א      
 
  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104019 אלגברה ליניארית מ'      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו פי ). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכת משוואות לינאריות. מרחבים ווקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות. מטריצה מייצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 22.07.2022 א
  ה 20.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ג
    10:30-12:30 ב מר סופר גלעד תרגול 11
    11:30-12:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:16:06