מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104066 (Current)

104066 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104166 אלגברה אמ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104167 אלגברה א      
 
  104016 אלגברה 1מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104019 אלגברה ליניארית מ'      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו פי ). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכת משוואות לינאריות. מרחבים ווקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות. מטריצה מייצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
מיועד למסלולי מתמטיקה בלבד.
מתרגל אחראי: בר תבור
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ב 13.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 14:30-16:30 א פרופ' חנבסקי מיכאל הרצאה 10 11
311 אולמן 14:30-16:30 ג
310 אולמן 10:30-11:30 א פרופ' תבור בר תרגול 11
308 אולמן 08:30-10:30 ב
 
311 אולמן 14:30-16:30 א פרופ' חנבסקי מיכאל הרצאה 10 12
311 אולמן 14:30-16:30 ג
308 אולמן 15:30-17:30 ב פרופ' שמש גאי תרגול 12
308 אולמן 16:30-17:30 ד


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:16:54