מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Current)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


מקצועות קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 40+30+10- מוצעים לסטו.חדשים מתקבלי
חורף מהנ.חשמל,חשמל-פיסיקה וחינוך חש'
הר 60+50+20- ברישום המוקדם מוצעים ל-
חדשים מ- מדעי המחשב, מחשב-פיסיקה
ביו-רפואה-פיזיקה,הנ.נתונים ומידע
חומרים-פיזיקה וחינוך מדעי-המחשב -
לוקחי המקצוע.
הר 30-10- גם לסטוד' מ-אווירו-פיזיקה
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 12:30-14:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 12
1 סגו 10:30-12:30 ד
803 אולמן 08:30-10:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 12
803 אולמן 11:30-12:30 ה
 
206 רבין 12:30-14:30 א ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 14
1 סגו 10:30-12:30 ד
803 אולמן 16:30-17:30 א מר גייבה יורי תרגול 14
803 אולמן 10:30-12:30 ג
 
1 סגו 08:30-10:30 ג ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 20 21
508 רבין 10:30-12:30 ה
603 אולמן 14:30-15:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 21
307 אולמן 10:30-12:30 ד
 
1 סגו 08:30-10:30 ג ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 20 22
508 רבין 10:30-12:30 ה
310 אולמן 14:30-16:30 א מר מויאל עומר תרגול 22
307 אולמן 14:30-15:30 ג
 
307 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 30 31
607 אולמן 10:30-12:30 ד
302 אולמן 09:30-10:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ה
 
307 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 30 32
607 אולמן 10:30-12:30 ד
501 אולמן 09:30-10:30 ג גב פת ניקה תרגול 32
507 רבין 10:30-12:30 ה
 
307 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 30 33
607 אולמן 10:30-12:30 ד
507 אולמן 12:30-14:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 33
507 אולמן 08:30-09:30 ג
 
307 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 30 34
607 אולמן 10:30-12:30 ד
708 אולמן 14:30-16:30 ב מר גייבה יורי תרגול 34
303 אולמן 15:30-16:30 ג
 
311 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 41
1 טאוב 10:30-12:30 ד
307 אולמן 08:30-10:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 41
307 אולמן 09:30-10:30 ה
 
311 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 42
1 טאוב 10:30-12:30 ד
306 אולמן 16:30-17:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 42
306 אולמן 14:30-16:30 ג
 
311 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 44
1 טאוב 10:30-12:30 ד
707 אולמן 11:30-12:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 44
803 אולמן 12:30-14:30 ה
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 51
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
601 אולמן 10:30-12:30 א מר בן יהודה טל תרגול 51
606 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 52
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
601 אולמן 10:30-12:30 ג גב עמיר מיכל תרגול 52
232 אמדו 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 53
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
601 אולמן 15:30-16:30 א מר שמש גאי תרגול 53
603 אולמן 08:30-10:30 ג
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 54
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
301 אולמן 15:30-16:30 א מר ח'טיב סלים תרגול 54
309 אולמן 08:30-10:30 ג
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג גב מנסור רונית הרצאה 60 61
2 טאוב 10:30-12:30 ה
308 אולמן 16:30-17:30 ב גב פת ניקה תרגול 61
308 אולמן 10:30-12:30 ד
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג גב מנסור רונית הרצאה 60 62
2 טאוב 10:30-12:30 ה
308 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 62
308 אולמן 10:30-11:30 ב
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג גב מנסור רונית הרצאה 60 69
2 טאוב 10:30-12:30 ה
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:19:56