מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Current)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104041 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1      
  104042 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


מקצועות קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 60+50+20- לסטודנטים חדשים
מ- מדעי המחשב, מחשב-פיסיקה
,הנ.נתונים ומידע,חינוך מדעי-המחשב
לוקחי המקצוע.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 05.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 21
1 טאוב 10:30-12:30 ה
607 אולמן 14:30-15:30 א גב אביטל רבקה תרגול 21
607 אולמן 10:30-12:30 ד
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 22
1 טאוב 10:30-12:30 ה
250 דייויס 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה תרגול 22
100 בלומפילד 14:30-15:30 ג
 
        ד"ר צנזור אביב הרצאה 40 40
          תרגול 40
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 51
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
302 אולמן 10:30-12:30 א גב אבירם אפרת תרגול 51
310 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 52
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
804 אולמן 16:30-18:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 52
804 אולמן 15:30-16:30 ב
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 53
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
606 אולמן 15:30-16:30 א מר יונה אילן תרגול 53
802 אולמן 08:30-10:30 ג
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 54
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
803 אולמן 14:30-15:30 ב גב שמן ליטל תרגול 54
303 אולמן 14:30-16:30 ג
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 60 61
311 אולמן 10:30-12:30 ה
302 אולמן 16:30-17:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 61
606 אולמן 10:30-12:30 ד
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 60 62
311 אולמן 10:30-12:30 ה
232 אמדו 14:30-16:30 א מר בן יהודה טל תרגול 62
234 אמדו 10:30-11:30 ב
 
2 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 60 69
311 אולמן 10:30-12:30 ה
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:31:01