מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהתנהגות צרכנים - 098663 (Previous)

098663 - סמינר בהתנהגות צרכנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  097800 עקרונות השיווק     או


על אף קיומה של הטרוגניות ניכרת בין אנשים ובין מצבי קניה, ישנם תהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשותפים למרבית הצרכנים, כמו הנטייה לקנייה אימפולסיבית, או הימנעות מסיכון. הקורס הנוכחי יתמקד בסוגיות נבחרות בחקר התנהגות הצרכן כמו השגת מטרות, ותהליכים אוטומטיים ויחשוף את הסטודנטים לתחומים השונים ולשיטות מחקר בחקר התנהגות הצרכן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להשתמש בבסיס ידע רחב הכולל מספר תחומי תוכן של התנהגות צרכנים.
2. להעריך באופן ביקורתי היבטים תאורטיים ואמפיריים של התנהגות צרכנים.
3. לסכם ולהעריך מאמר מחקרי מעיתון מוביל.
4. להוביל דיון בנושאים הקשורים להתנהגות צרכנים.
5. לזהות רעיונות למחקר בהתנהגות צרכנים.
6. לתכנן ולפתח מחקר בהתנהגות צרכנים.
7. לפתח מערך מחקר ניסויי, לפתח תיאוריה ושיטת מחקר.
8. להציג רעיונות למחקר, בכתב ובעל פה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
527 בלומפילד 09:30-11:30 ד ד"ר לבונטין ליאת הרצאה 10 10
        ד"ר לבונטין ליאת פרויקט 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:48:41