מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים והתנהגות כלכלית - 096570 (Plans)

096570 - תורת המשחקים והתנהגות כלכלית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
 
  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106173 תורת המשחקים      
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
 
  098753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הנושאים: משחקים חד-שלביים: איסטרטגיות נשלטות, רמות בטחון ושיווי משקל. משחקים עם מידע לא מלא ותכנון מנגנונים. תורת תוחלת התועלת והיחס לסיכון ולשיווי משקל באיסטרטגיות מעורבות. משחקים רב-שלביים: משחקים עם מידע מלא, משחקים עם מידע כמעט מלא ומשחקים חוזרים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ד   הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ד   תרגול 11
 
    14:30-17:30 ד   הרצאה 10 12
    12:30-13:30 ד   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:54:30