מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים והתנהגות כלכלית - 096570 (Current)

096570 - תורת המשחקים והתנהגות כלכלית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
 
  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106173 תורת המשחקים      
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
 
  098753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הנושאים: משחקים חד-שלביים: איסטרטגיות נשלטות, רמות בטחון ושיווי משקל. משחקים עם מידע לא מלא ותכנון מנגנונים. תורת תוחלת התועלת והיחס לסיכון ולשיווי משקל באיסטרטגיות מעורבות. משחקים רב-שלביים: משחקים עם מידע מלא, משחקים עם מידע כמעט מלא ומשחקים חוזרים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ה פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ג מר מדמון עומר תרגול 11
 
    09:30-12:30 ה פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 12
    12:30-13:30 ה מר מדמון עומר תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:10:57