מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפסיכולוגיה - 095605 (Current)

095605 - מבוא לפסיכולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  094424 סטטיסטיקה 1     או
 
  099636 פרקים נבחרים בפסיכולוגיה תעשייתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  095604 מבוא לפסיכולוגיה ניסויית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  095677 פרקים נבחרים בפסיכולוגיה תעשייתית      


הערה: קביעת הציון עפ"י מעקב , תרגילי בית, בחינת אמצע סמסטר ובחינה סופית. המטרה המרכזית של הקורס היא לבדוק האם ייתכן לבנות מודל הנדסי המאפשר ניבוי של התנהגות אנושית בסביבות עבודה ובמסגרות למידה. לצורך זה הקורס סוקר את הדישות המחקריות הבסיסיות, הממצאים הניסויים הקלאסיים והגישות התיאורטיות המקובלות במדעי ההתנהגות והחברה. נסקור מודלים שמנבאים התנהגויות ברמת הקבוצה והפרט. נדון גם באפשרות של שינוי התנהגות אנושית באמצעות אימון ותמריצים הציון יקבע על בסיס מבחן סיום ופרוייקט.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 04.02.2022 א
  ו 11.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א ד"ר ערב-יהנה ורד הרצאה 10 11
    14:30-15:30 א גב שטיין משולמי רינה תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:14:53