מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094481

094481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094424 סטטיסטיקה 1      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  034058 הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות מכילים
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094423 מבוא לסטטיסטיקה      
  334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
112
214
215
216
151
152
153
424
נהול
נהול
נהול
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
09:00-12:00 ג 01.02.2022 א
112
214
153
נהול
נהול
בלומפילד
13:00-16:00 ה 03.03.2022 ב
303
304
305
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ה 24.03.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 12:30-15:30 א ד"ר לוין אלה הרצאה 10 11
151 בלומפילד 08:30-10:30 ב ד"ר סלם בלוקה נעמי תרגול 11
 
112 נהול 12:30-15:30 א ד"ר לוין אלה הרצאה 10 12
214 נהול 08:30-10:30 ג מר רוטבוים אביעד תרגול 12
 
112 נהול 12:30-15:30 א ד"ר לוין אלה הרצאה 10 13
215 נהול 09:30-11:30 ד ד"ר סלם בלוקה נעמי תרגול 13
 
100 בלומפילד 12:30-15:30 ב ד"ר לוין אלה הרצאה 20 21
215 נהול 14:30-16:30 ג מר רוטבוים אביעד תרגול 21
 
100 בלומפילד 12:30-15:30 ב ד"ר לוין אלה הרצאה 20 22
424 בלומפילד 10:30-12:30 א ד"ר בורדו נדיה תרגול 22
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
          הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:12:22