מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094481 (Current)

094481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094424 סטטיסטיקה 1      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  034058 הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  046010 הסקה סטטיסטית       מקצועות מכילים
  094411 הסתברות ת'      
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094423 מבוא לסטטיסטיקה      
  334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 26.07.2023 א
  ו 20.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 11
201 אולמן 10:30-12:30 ה ד"ר בורדו נדיה תרגול 11
 
112 נהול 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 12
201 אולמן 14:30-16:30 ב מר גרינס עדו תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:11:31