מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094481 (Current)

094481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות מכילים
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094423 מבוא לסטטיסטיקה      


החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 29.07.2020 א
  ד 30.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 13:30-16:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 11
424 בלומפילד 10:30-12:30 ב   תרגול 11
 
233 אמדו 13:30-16:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 12
215 נהול 14:30-16:30 ב   תרגול 12
 
233 אמדו 13:30-16:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 13
424 בלומפילד 08:30-10:30 ד   תרגול 13
 
233 אמדו 13:30-16:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 14
152 בלומפילד 10:30-12:30 ה   תרגול 14
 
233 אמדו 13:30-16:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 15
152 בלומפילד 12:30-14:30 א   תרגול 15
 
        ד"ר אשר ג'קי הרצאה 80 81
        ד"ר אשר ג'קי
ד"ר אשבל ליאור
תרגול 81
 
        ד"ר אשר ג'קי הרצאה 80 86
        ד"ר אשר ג'קי
ד"ר אשבל ליאור
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:53:15