מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

094480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094490 הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים      
  094492 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות מכילים
  094412 הסתברות מ      
  094423 מבוא לסטטיסטיקה      
  094431 שיטות סטטיסטיות בהנדסה      
  104024 מבוא להסתברות      


תכנון ניסויים ומחקרים תצפיתיים: גורמים מתערבים. סטטיסטיקה תיאורית: היסטוגרמה, ציורי קופסא, מדדי מיקום ופיזור, רגרסיה פשוטה, קירוב נורמלי.
מודלים הסתברותיים: יסודות, מודלים בינומיים ונורמליים. משפט הגבול המרכזי. הסקה סטטיסטית: אמידה ורווחי סמך, מבחני השערות כולל לוחות קריבות, ניתוח שונות ומבחנים לרגרסיה.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:09:00