מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לסטטיסטיקה - 094423 (Previous)

094423 - מבוא לסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  094424 סטטיסטיקה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094490 הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים      
  334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      
 
  094429 סטטיסטיקה למדעי החברה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. יסודות דגימה. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. בדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
112
214
215
151
נהול
נהול
נהול
בלומפילד
09:00-12:00 ו 22.07.2022 א
214
215
216
נהול
נהול
נהול
09:00-12:00 ו 07.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
507 אולמן 09:30-12:30 ב ד"ר עזריאל דוד הרצאה 10 11
424 בלומפילד 11:30-12:30 ג מר גרינס עדו תרגול 11
 
507 אולמן 09:30-12:30 ב ד"ר עזריאל דוד הרצאה 10 12
216 נהול 12:30-13:30 ב ד"ר בורדו נדיה תרגול 12
 
507 אולמן 09:30-12:30 ב ד"ר עזריאל דוד הרצאה 10 13
216 נהול 15:30-16:30 ג מר גרינס עדו תרגול 13
 
112 נהול 12:30-15:30 א ד"ר בורדו נדיה הרצאה 20 21
112 נהול 15:30-16:30 א ד"ר בורדו נדיה תרגול 21


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 02:10:56