מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית - 094347 (Current)

094347 - מתמטיקה דיסקרטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104286 קומבינטוריקה      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
 
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'       מקצועות מכילים


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. מושגי יסוד בלוגיקה ושיטות הוכחה מתמטיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, יחס שקילות, יחס סדר, פונקציות עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור. קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, נוסחת הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  א 20.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 10:30-13:30 ג ד"ר חלק שאול נדב הרצאה 10 11
151 בלומפילד 10:30-12:30 ד מר בוצר עידו תרגול 11
 
112 נהול 10:30-13:30 ג ד"ר חלק שאול נדב הרצאה 10 12
153 בלומפילד 14:30-16:30 ב גב פרידלר יעל תרגול 12
 
112 נהול 10:30-13:30 ג ד"ר חלק שאול נדב הרצאה 10 13
153 בלומפילד 10:30-12:30 ב גב פרידלר יעל תרגול 13
 
112 נהול 10:30-13:30 ג ד"ר חלק שאול נדב הרצאה 10 14
100 בלומפילד 12:30-14:30 ה גב פרידלר יעל תרגול 14
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:37:06