מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים - 094314 (Current)

094314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104016 אלגברה 1מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה אמ' ו -    
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
 
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס זה עוסק בבנית מודלים מתמטיים של מערכות סטוכסטיות וכולל את מושגי היסוד של תורת התהליכים הסטוכסטיים. הקורס מתרכז בנושאים הבאים: שרשרות מרקוב, תהליכי פואסון והכללותיהם ותהליכי קפיצה מרקוביים (תהליכי לידה ומוות, תהליכי תורים מרקובים וכו').
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 24.02.2023 א
  ו 24.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
215 נהול 15:30-18:30 ב פרופ' מיטניק לאוניד הרצאה 10 11
424 בלומפילד 13:30-14:30 ה מר צאפנין אלכסנדר תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 02:08:15