מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחישוביות - 094250

094250 - מבוא לחישוביות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  234247 אלגוריתמים 1     או
 
  236343 תורת החישוביות       מקצועות מכילים
  097447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות      


הקורס מספק מבוא לתורת החשיבויות והסיבוכיות, ומעט לוגיקה. הנושאים שיילמדו כוללים: אוטומט סופי דטרמיניסטי ושפות רגולריות, אוטומט לא דטרמיניסטי, שפות נטולות הקשר ואוטומט מחסנית, אלגוריתמים על אוטומטים, מכונות טיורינג, מושג הכריעות. סיבוכיות: p, np, pspace שלמות. לוגיקה פסוקית, לוגיקה מסדר ראשון ולוגיקה עתית ( temporal logic ) כשפות מידול.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 prentice-hall h.r. lewis and c.h. papadimitriou elements of the theory of computation 2nd ed.

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:40:33