מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים ואלגוריתמים - 094224 (Current)

094224 - מבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094219 הנדסת תוכנה   (   מקצועות קדם
) 094347 מתמטיקה דיסקרטית ו -    
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע   ( או
) 094345 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
  094219 הנדסת תוכנה   ( או
) 094345 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות צמודים
  094412 הסתברות מ      
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  094226 מבוא לאלגוריתמים       מקצועות מכילים
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      


הקורס עוסק במושגי יסוד בפיתוח וניתוח של אלגוריתמים ומבני נתונים. נושאים: אלגוריתמי מיון, מבני נתונים יסודיים: מחסנית, תור, עץ חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, ערימה, טבלאות גיבוב,שיטות הסתברותיות בתכנון מבני נתונים כולל פונקציות גיבוב אוניברסליות, אלגוריתמים בסיסיים בגרפים: סריקות, מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימום, תכנות דינמי.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 04.02.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ב מר גיל יובל הרצאה 10 11
    12:30-14:30 ב   תרגול 11
 
    09:30-12:30 ב מר גיל יובל הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ד גב הרלב נגה תרגול 12
 
    09:30-12:30 ב מר גיל יובל הרצאה 10 13
    11:30-13:30 ג מר גולדבראיך אדם ודים תרגול 13
 
    09:30-12:30 ב מר גיל יובל הרצאה 10 14
    14:30-16:30 ג מר גולדבראיך אדם ודים תרגול 14

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:49:36