מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות מבוססת מודלים - 094222 (Current)

094222 - הנדסת מערכות מבוססת מודלים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות קדם
  234122 מבוא לתכנות מערכות     או


הקורס מציג עקרונות ויישומים של הנדסת מערכות מבוססת מודלים, הגישה המודרנית לארכיטקטורה של מערכות המורכבות מאנשים, חומרה ותוכנה מתוך שימוש בתקן opm iso-19450 למידול ותכן של מערכות. נושאים מרכזיים: אוביקט, תהליך, מצב, מבנה, התנהגות ופונקציה של מערכת, נהנה, סביבה, ניהול סיבוכיות, ייצוג גרפי וטקסטואלי, יחסים מבניים ותהליכיים, סוכן, מכשיר, הפשטה-עידון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 11
424 בלומפילד 08:30-10:30 א ד"ר כהן חנן מעבדה 11
          פרויקט 11
 
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 12
215 נהול 10:30-12:30 א ד"ר כהן חנן מעבדה 12
          פרויקט 12
 
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 13
152 בלומפילד 08:30-10:30 ב   מעבדה 13
          פרויקט 13
 
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 14
152 בלומפילד 10:30-12:30 ב ד"ר כהן חנן מעבדה 14
          פרויקט 14
 
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 15
424 בלומפילד 14:30-16:30 א פרופ' דורי דב מעבדה 15
          פרויקט 15
 
112 נהול 15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 16
    14:30-16:30 ב גב סגל שרון מעבדה 16
          פרויקט 16
 
          הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          פרויקט 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:06:04