מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות מבוססת מודלים - 094222 (Previous)

094222 - הנדסת מערכות מבוססת מודלים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות קדם
  234122 מבוא לתכנות מערכות     או


הקורס מציג עקרונות ויישומים של הנדסת מערכות מבוססת מודלים, הגישה המודרנית לארכיטקטורה של מערכות המורכבות מאנשים, חומרה ותוכנה מתוך שימוש בתקן opm iso-19450 למידול ותכן של מערכות. נושאים מרכזיים: אוביקט, תהליך, מצב, מבנה, התנהגות ופונקציה של מערכת, נהנה, סביבה, ניהול סיבוכיות, ייצוג גרפי וטקסטואלי, יחסים מבניים ותהליכיים, סוכן, מכשיר, הפשטה-עידון.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
151 בלומפילד 09:30-11:30 ד פרופ' ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 11
527 בלומפילד 12:30-14:30 א פרופ' כהן חנן מעבדה 11
          פרויקט 11
 
151 בלומפילד 09:30-11:30 ד פרופ' ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 12
526 בלומפילד 14:30-16:30 א פרופ' כהן חנן מעבדה 12
          פרויקט 12
 
151 בלומפילד 09:30-11:30 ד פרופ' ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 13
153 בלומפילד 16:30-18:30 ב פרופ' כהן חנן מעבדה 13
          פרויקט 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:28:29