מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות מבוססת מודלים - 094222 (Current)

094222 - הנדסת מערכות מבוססת מודלים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות קדם
  234122 מבוא לתכנות מערכות     או


הקורס מציג עקרונות ויישומים של הנדסת מערכות מבוססת מודלים, הגישה המודרנית לארכיטקטורה של מערכות המורכבות מאנשים, חומרה ותוכנה מתוך שימוש בתקן opm iso-19450 למידול ותכן של מערכות. נושאים מרכזיים: אוביקט, תהליך, מצב, מבנה, התנהגות ופונקציה של מערכת, נהנה, סביבה, ניהול סיבוכיות, ייצוג גרפי וטקסטואלי, יחסים מבניים ותהליכיים, סוכן, מכשיר, הפשטה-עידון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 11
    08:30-10:30 א פרופ' כהן חנן מעבדה 11
          פרויקט 11
 
    15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 12
    10:30-12:30 א פרופ' כהן חנן מעבדה 12
          פרויקט 12
 
    15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ב   מעבדה 13
          פרויקט 13
 
    15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 14
    10:30-12:30 ב פרופ' כהן חנן מעבדה 14
          פרויקט 14
 
    15:30-18:30 ג ד"ר ונגרוביץ ניבה הרצאה 10 15
    14:30-16:30 א פרופ' דורי דב מעבדה 15
          פרויקט 15


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:38:35