מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת תוכנה - 094219 (Current)

094219 - הנדסת תוכנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'     או
 
  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע      
  094220 הנדסת תוכנה      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234122 מבוא לתכנות מערכות      
  234124 מבוא לתכנות מערכות      


שיטות תכנות במערכות תוכנה גדולות, מבוא לתכנון ותכנות מונחה עצמים ולימוד שפת תכנות מונחית עצמים. בקורס נלמד שפת java.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 15.02.2022 א
  ד 09.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 11:30-12:30 ב פרופ' גבארה אחמד הרצאה 10 11
216 נהול 15:30-17:30 ב
151 בלומפילד 08:30-10:30 ד מר טויטו דביר מעבדה 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:39:59