מקצוע מידע על מקצוע : אוירואלסטיות 1 - 086241 (Previous)

086241 - אוירואלסטיות 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084225 דינמיקה   (   מקצועות קדם
  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים ו -    
) 084512 אנליזה ויישומי מחשב במבנים אוירו. ו -    
  084225 דינמיקה   ( או
  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים ו -    
) 084515 מבוא לתורת האלסטיות ו -    
  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים   ( או
  084515 מבוא לתורת האלסטיות ו -    
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    


אוירואלסטיות סטטית: שיטת הפרוסות, דיברגנציה, יעילות והיפוך הגאים, אפקטים של כנפיים משוכות, מודל מבני מודלי. אוירואלסטיות לא תמידית: פרפור של כנפיים ומשטחי בקרה, תגובה למשבי רוח.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודטים יוכלו:
1. להכיר את הנושאים בהם עוסק תחום האוירואלסטיות, ולהכיר את המושגים והנושאים הבסיסיים באוירואלסטיות סטטית.
2. לפתח כלים נומריים ולהשתמש בהם לחישובים אוירואלסטיים סטטים.
3. להרחיב את ההכרות עם אוירואלסטיות סטטית למקרים מורכבים יותר.
4. להכיר את נושא יעילות הגאים.
5. לפתח כלים נומריים ולהשתמש בהם לאנליזה מודלית.
6. להרחיב הכרות עם אוירואלסטיות סטטית למקרים מורכבים יותר.
7. להכיר את נושא אוירודימיקה לא תמידית וכלים נומריים באוירודינמיקה לא תמידית.
8. להכיר את נושא הפרפור והבנת המנגנון הפיזיקלי.
9. לפתח כלים נומריים ולהשתמש בהם לחישובי פרפור. 01. להכיר את נושא תגובת משב ובעיות מתקדמותבחזית הידע המחקרי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 17:30-20:30 ג פרופ' רווה דניאלה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:23:23