מקצוע מידע על מקצוע : זרימה דחיסה, כונסים ונחירים - 084312 (Current)

084312 - זרימה דחיסה, כונסים ונחירים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084213 תרמודינמיקה   (   מקצועות קדם
) 084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה ו -    
  084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה   ( או
) 114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
 
  084357 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משוואות שימור אינטגרליות בזרימה חד-מימדית דחיסה. זרימה איזנטרופית. גלי הלם ניצבים. זרימה בנחיר. זרימה בכונס. זרימה בצינור עם מעבר חום (זרימת ריילי) ועם שינוי תנע (זרימת פנו). גלי הלם נעים ושפופרות הלם. גלים משופעים. מניפות התפשטות. גלים חלשים: קרובים מסדר ראשון ושני. תורת חתך הכנף בזרימה על-קולית. משוואת הפוטנציאל בזרימה דחיסה. חוקי דמיות על ותת קוליים. מספר מאך קריטי.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 08:30-10:30 ג פרופ' פופלינגר ליאור
ד"ר קרפ מיכאל
הרצאה 10 11
          מעבדה 11
  ה.אויר 10:30-11:30 ג   תרגול 11
 
  ה.אויר 08:30-10:30 ג פרופ' פופלינגר ליאור
ד"ר קרפ מיכאל
הרצאה 10 12
          מעבדה 12
  ה.אויר 11:30-12:30 ד   תרגול 12

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 18:32:14