מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 084225 (Current)

084225 - דינמיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084506 מכניקת מוצקים   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084223 דינמיקה מ'      
  084228 דינמיקה מ      


קינמטיקה של חלקיקים במערכות ייחוס אינרציאליות ומואצות, עבודה, אנרגיה, תקיפה ותנע, תנועות פלנטריות, מערכת חלקיקים, קינמטיקה של גוף קשיח, טנסור האינרציה, משואות אוילר, תנועה ג'ירוסקופית, יציבות, תהודה וריסון, משואות לאגרנז'.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 01.02.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 08:30-11:30 ב פרופ'ח אינדלמן ואדים הרצאה 10 11
  ה.אויר 14:30-16:30 ב מר בן אשר תומר תרגול 11
 
235 ה.אויר 08:30-11:30 ב פרופ'ח אינדלמן ואדים הרצאה 10 12
  ה.אויר 14:30-16:30 ג   תרגול 12

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:51:39