מקצוע מידע על מקצוע : אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים - 066217 (Current)

066217 - אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064106 תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   (   מקצועות קדם
  064118 תופעות מעבר חומר ו -    
  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים ו -    
) 064322 כימיה של מזון ו -    
 
  064217 אריזה של מזון,תרופות וביוכימיקלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מטרת הקורס היא הכרת עקרונות היסוד בתחום האריזה והקשר לחיי מדף של מוצר. הקורס עוסק בתפקידי האריזה, סוגי חומרים לאריזה בדגש על חומרים פלסטיים (כימיה, מבנה ותכונות), מעברי חומר והקשרם לקינטיקה של קלקול חומרים ביולוגיים. נעמוד על השפעות של גורמים חיצוניים על חיי-מדף ונשקלל את מכלול הדרכים להעריך ולהאריך חיי-מדף תוך התחשבות בהיבטים סביבתיים ודרישות רגולטוריות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר תפקידים עיקריים של אריזת מזון וחומרים ביולוגיים.
2. להכיר מנגנוני סינתזה עיקריים של פולימרים.
3. להבדיל בין פולימרים תרמולפלסטיים ותרמוסטיים.
4. להכיר את מבנה הפולימר במצב המוצק, סוגי המעברים התרמיים המתרחשי בפולימרים אמורפיים וגבישיים למחצה ושיטות אפיון.
5. להכיר את המושגים הבסיסיים בויסקואלסטיות של פולימרים בדגש על תכונות היתך ויכיר את הרלוונטיות של המודלים השכיחים.
6. לתאר את ההתנהגות המכנית (עקומת מאמץ-מעוות) של פולימרים ויבין את השפעת הזמן והטמפרטורה.
7. לקשר בין תכונות הפולמר למבנהו ולהסביר את הקשר בין תכונות הפולימר (תרמיות, ריאולוגיות, מכניות) למיקרומבנה הפולימר ולמשקל המולקולרי. להכיר שיטות זיהוי ובחירה של פולימרים.
8. להכיר את מושג הפרמיאביליות, מקדם הפרמיאביליות וגורמים המשפיעים על מקדם זה. לדעת לחשב את ההשפעה של גורמים אלו על חיי המדף של המוצר.
9. להכיר את תופעת המיגרציה, הגורמים המשפיעים עליה, להבדיל בין מושגים של מיגרציה כללית ומיגרציה ספציפית, כיצד מודדים מיגרציה, ודרישות רגולטריות למגע עם מזון.
9. להכיר, לדעת ולהעריך את האינטראקציות הרצויות והלא רצויות בין האריזה ומוצרי מזון.
10. להכיר את ההשפעות הסביבתיות של אריזות מזון, להכיר את הקונספט של הערכת מחזור חיים ( life cycle assessment ) לאריזת מזון/מוצר.
11. להכיר את המושגים המשמשים לתיאור חיי מדף שף מזון בתעשייה.
12. להכיר את הגורמים המרכזיים הגורמים לקלקול מזון ואת השפעות החיצוניות על הקינטיקה שלה.
13. להכיר ולהחשיב את חיי מדף בתנאים רגילים ומואצים ולהכיר את הקשר ביניהם ואת המגבלות במדידה בתנאים מואצים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 20.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 הנ.מזון 08:30-10:30 ג פרופ' סגל אסתר
פרופ'ח שפיגלמן אבי
הרצאה 10 11
300 הנ.מזון 10:30-12:30 ד גב שלוש עדן
גב דהן ליזה
מעבדה 11
          תרגול 11
 
        פרופ' סגל אסתר הרצאה 77 77

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:04:22