מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה כללית - 064419 (Current)

064419 - מיקרוביולוגיה כללית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064522 מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
 
  064413 מעבדה במיקרוביולוגיה       מקצועות צמודים
 
  064409 מבוא למיקרוביולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134057 יסודות במיקרוביולוגיה      
  134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה      
  274245 בקטריולוגיה כללית      
  274372 בקטריולוגיה      


תאים פרוקריוטים מבנה ותפקיד, השפעת גורמים כימופיסיקליים על גידול וקיום מיקרואורגניזמים ופתוח מנגנוני עמידות, גידול חידקים הלופלים, תרמופילים ופסיכרופילים. חלקם של החידקים במחזור החומר בטבע, שיטות בידוד, העשרה וגידול מיקרואורגניזמים. מיון וזיהוי חידקים. העברת חומר גנטי בחידקים, יצירת אנרגיה בחידקים. חידקים פוטוסינטטים. ספורות בקטריאליות, וירוסים ובקטריופג'. אבולוציה מקרוביאלית וסיסטמטיקה.


הערות
ההרצאות יינתנו יחד עם ביולוגיה באולם
100 בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה
ומזון.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
247
הנ.מזון
הנ.מזון
09:00-12:00 ב 04.07.2022 א
      א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 15:30-16:30 ב פרופ' ירון סימה
מר כהן רועי
גב ארזי יעל
הרצאה 10 10
100 הנ.מזון 14:30-16:30 ה
 
        פרופ' ירון סימה הרצאה 77 77

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:01:57