מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים - 048979 (Previous)

048979 - נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

תסקרנה ההתפתחויות בשנים האחרונות בתורת ההסתברות ותהליכים אקראיים. סמסטר א' תשע"ח: בקרה סטוכסטית ומשטרים אסיפטוטיים.
סמסטר ב' תש"ף: תהליכי דיפוזיה מוחזרים ומתגים._


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 12:30-14:30 ה פרופ' אתר רמי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 wadsworth and r. durrett probability theory and examples
      מאמרים מהספרות השוטפת

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:06:20