מקצוע מידע על מקצוע : שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה - 048954 (Previous)

048954 - שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
  046200 עבוד ונתוח תמונות     או


מטרת הקורס היא הכרת מגוון גישות סטטיסיטות עדכניות לפתרון בעיות בעיבוד תמונה. הקורס יסקור מבוא לשערוך לא פרמטרי. שיטות הורדת מימד לא פרמטריות תכונות סטטיסיטות של תמונות טבעיות. מודלים פרמטריים ולא פרמטריים לייצוג תמונות. שדות מרקוב אקראיים. יישומים להסרת רעש, הסרת טשטוש, הגדלת רזולוציה, שערוך גרעין הטשטוש של המצלמה.

תוצאות למידה
1. הסטודנט יכיר שיטות סטטיסטיות בסיסיות ושימושן בעיבוד תמונה.
2. הסטודנט יוכל להתאים מודלים סטטיסטיים למגוון בעיות עבוד אות וכן לממש אלגוריתי שערוך לפתרון אותן בעיות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 11:30-13:30 ה פרופ'ח מיכאלי תומר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:27:54