מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 - 048908

048908 - נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049047 מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  048050 צינורות פחמן, גרפן וומרי ואן-דר-ואלס דו מימדיים       מקצועות זהים


במסגרת הקורס יועברו נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה, לפי בחירת המרצה. סמסטר א' תשע"ח: חיישני תמונה תכן והתקנים.
סמסטר ב' תשע"ט: תחמוצות מפיזיקה להתקנים.
סמסטר ב' תש"ף: צינוריות פחמן, גרפן וחומרי ואן דר-ואלס דו מימדיים.


נערך בתאריך 02/02/2023 בשעה 23:33:31