מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בלמידה חישובית לרשתות מחשב - 048889 (Previous)

048889 - סמינר בלמידה חישובית לרשתות מחשב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1   (   מקצועות קדם
) 046195 מערכות לומדות ו -    


קורס מתקדם בנושאי מחקר עדכניים הקשורים ללמידה חישובית ברשתות מחשבים. הקורס יכסה מאמרים חדשים בכנסים של רשתות ולמידה. הנושאים כוללים למידה ואופטימיזציה למגוון יישומים ברשתות, כגון ניתוב, בקרת עומסים, תיזמון חבילות, ערבול, ומסנני בלום.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: א.להבין את יסודות המחקר בלמידה חישובית ואופטימיזציה לרשתות מחשבים
ב. להכיר את הספרות עדכנית.
ג. לרכוש מיומנויות הרצאה מדעית.


הערות
הקורס יתקיים במאייר .1061


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ב פרופ' קסלסי יצחק הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:49:00